دانلود مقاله همگن سازی احتراق تراکمی LPG و بنزین با استفاده از زمان بندی متغیر سوپات در موتور

احتراق تراکمی شارژ همگن H C C I , یک مفهوم امید وار کننده برای موتور های خود رو های اینده و نیروگاه ها می باشد  مفاهیم اصلی از H C C I در رابطه با نسبت مخلوط وهوا و سوخت می باشد . و با عنوان یک احتراق موتور های حر فه ای ( C I  ) بوده و احتراق بدون جرقه در انها وجود دارد و به موتور های احتراق تراکمی مرسوم هستند احتراق فوق العاده زمان است که شکل گیری مخلوط همگن به دست بیاید و فشرده سازی احتراق اتفاق بی افتد و این مارا قادر میسازد که درجه حرارت احتراق بسیار پایین است (C I S I ). با توجه به این  اختلاط و احتراق  در دمای کم اکسید های نیتروژن منجر به تولید گاز های گلخانه ای می شود که به طور چشمگیری کاهش یا فته و اقتصادا سوخت بهبود میابد , با این حال مقدار بیشتری از هید و کربن ها و مونو کسید کربن در گاز های گلخانه ای منتشر شده در موتور های  C F وS I  می باشد واکنش اکسیداسیون در هیدرو کربن و مونوکسید کربن منجر به تولید گاز گلخانه ای در طول احتراق می شود که به دلیل کاهش درجه حرارت احتراق میباشد اکثر مطالعات قبلی که در این زمینه انجام شده است در رابطه با بنزین و سوخت های معمول میباشد . با این حال احتراق H C C I محدودیت هایی را در محدوده عملیات دارد احتراق زود هنگام منجر به فشار احتراق بالا می شود احتراق با تاخیر میتواند این دو مشکل بالا را حل کند .

16,500 تومان

همگن سازی احتراق تراکمی LPG و بنزین با استفاده از زمان بندی متغیر سوپات در موتور.docx
1 مگابایت
Homogeneous charge compression ignition of LPG and gasoline using variable valve timing in an engine.pdf
1 مگابایت